Information till föräldrar och elever

Sedan våren 2021 har KiR tagit emot fler elever än det antal som finansieras av kommunala medel. Nya kurser har startats i dans och teater. Ett sextiotal barn och ungdomar står i kö. 

Det vore naturligt att kommunen tar tillvara den stora efterfrågan och de unika utvecklingsmöjligheter som idag finns i Rimbo. Och ger stöd och uppmuntran till det som fungerar. 

Inför läsåret 21/22 ändrade kommunen villkoren genom att öka elevkvoten och samtidigt minska anslaget. Det har försatt KiR i en svår ekonomisk situation. Det nuvarande bidraget från kultur- och fritidsförvaltningen täcker inte våra fasta kostnader, löner och skatter. 

Vi har valt att värna det vi har byggt upp och accepterat att driva skolan vidare. Under året som gått har jag och många med mig försökt få kommunledningen, ansvariga politiker och tjänstemän, att se över hur våra skattemedel fördelas. Det har inte skett. 

Tyvärr måste jag nu vidta åtgärder för att anpassa våra kostnader efter de förutsättningar som råder. KiR har inte längre möjlighet att finansiera den verksamhet vi levererat hittills. 

Undervisningen pågår oförändrad vårterminen ut, därefter sker följande:

  • Samtliga 355 inskrivna elever sägs upp från sina elevplatser och från kölistan 
  • Hyrinstrument återlämnas till läraren i samband med den sista lektionen 
  • Nuvarande ensembler, orkestrar och körer läggs ner 
  • Det årliga orkesterlägret i augusti är inställt, ingen konsert Rimbodagen 
  • Samtliga lärare varslas om uppsägning från 1 maj – p g a arbetsbrist 

Höstterminen erbjuds 271 elevplatser vid Kulturskolan i Rimbo. Intag sker utifrån det datum då en anmälan (ansökan) inkommer. Detta oavsett om den sökande är elev sedan tidigare, har stått i kö (väntelista) eller ansöker till kulturskolan för första gången. 

Information om valbara kurser finns här på kulturskolans hemsida. Ansökan är endast möjlig digitalt, via hemsidan, och tas emot från och med 1 majTill ansökan.

Preliminärt intag inför höstterminen sker 1 juli. De ensembler/kurser som är genomförbara kommer att återstartas från höstterminen, övriga läggs ner. Tjänsterna fördelas därefter. 

Slutgiltigt antagningsbesked ges senast veckan innan skolstart, d v s i början av augusti. 

Under de 15 år som KiR ansvarat för kommunens verksamhet har skolan varken överskridit kommunens budget eller inkasserat ersättning för tomma elevplatser.

Våra politiker väljer att skära ner anslaget med 10 %. Det drabbar våra barn i Rimbo. Jag beklagar detta djupt. 

  Bengt Hilding, Kulturskolan i Rimbo